Plata retur
Plata card

Comanda Magic Sponge acum!

Selecteaza pachetul dorit:

Informatii livrare

Cumpara acum inca 1x Magic Sponge pentru doar 15 ron! Selecteaza:
Taxa de livrare - 15 RON
Pentru pachetul 4x+1 livrarea este gratuita!

Sunt de acord cu Termeni si conditii

Transport GRATUIT la comenzi peste 89 RON! Comenzi telefonice: 0754.222.201 Cos

Politica de confidentialitate

ProtecțiaDatelor cu Caracter Personal

S.C TREEZEN S.R.L avândsediul social in StradaDreptatii Nr.12, Sector 6, Bucuresti ,înregistrata la RegistrulComerțului de pelângăTribunalulBucuresti sub nr.J40/8599/2017, având CUI RO37711975, este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectatesiprelucrate de cătreTREEZEN numai in măsurapermisaprinRegulamentul General (UE) 2016/679 privindprotecțiapersoanelorfiziceînceeacepriveșteprelucrareadatelor cu caracter personal șiprivindliberacirculație a acestor date (GDPR)

Termeni in înțelesulRegulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnăoriceinformațiiprivind o persoanăfizicăidentificatăsauidentificabilă („persoanavizată”); o persoanăfizicăidentificabilăeste o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prinreferire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unulsaumaimulteelementespecifice, propriiidentității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturalesausociale;

„prelucrare” înseamnăoriceoperațiunesau set de operațiuniefectuateasupradatelor cu caracter personal sauasupraseturilor de date cu caracter personal, cu saufărăutilizarea de mijloaceautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptareasaumodificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgareaprintransmitere, diseminareasaupunerea la dispozițieînorice alt mod, aliniereasaucombinarea, restricționarea, ștergereasaudistrugerea;

„restricționareaprelucrării” înseamnămarcareadatelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limitaprelucrareaviitoare a acestora;

„operator” înseamnăpersoanafizicăsaujuridică, autoritateapublică, agențiasau alt organism care, singursauîmpreună cu altele, stabileștescopurileșimijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atuncicândscopurileșimijloaceleprelucrăriisuntstabiliteprindreptulUniuniisaudreptul intern, operatorulsaucriteriilespecificepentrudesemnareaacestuia pot fi prevăzuteîndreptulUniuniisauîndreptul intern;

„persoanăîmputernicită de operator” înseamnăpersoanafizicăsaujuridică, autoritateapublică, agențiasau alt organism care prelucreazădatele cu caracter personal înnumeleoperatorului;

„parte terță” înseamnă o persoanăfizicăsaujuridică, autoritatepublică, agențiesau organism altuldecâtpersoanavizată, operatorul, persoanaîmputernicită de operator șipersoanele care, sub directaautoritate a operatoruluisau a persoaneiîmputernicite de operator, suntautorizatesăprelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoaneivizateînseamnăoricemanifestare de voințăliberă, specifică, informatășilipsită de ambiguitate a persoaneivizateprin care aceastaacceptă, printr-o declarațiesauprintr-o acțiunefărăechivoc, ca datele cu caracter personal care o privescsă fie prelucrate;

S.C. TREEZEN S.R.L prelucreazădatelepersonalecolectateîntemeiulîncheieriișiexecutăriicontractelor cu clienții, învederearealizăriiintereselorlegitimeînrelație cu scopurilemenționatemai sus șiînaltesituațiiîntemeiulconsimțământuluiclienților; Scopurilecolectăriidatelorsunt: informareautilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privindsituațiacontuluilor de pewww.magicsponge.ro

informareautilizatorilor/cliențilorprivindevoluțiasistareacomenzilor, evaluareaproduselorsiserviciiloroferite, activitățicomerciale, de promovare a produselorsiserviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărireșimonitorizare a vânzărilorșicomportamentuluiconsumatorilor.

PrincitireaprezenteiPolitici de protecțiadatelor cu caracter personal și a Notei de Informare ațiluat la cunoștințăfaptulcăvăsuntgarantatedrepturileprevăzute de GDPR, respectiv:

– dreptul la transparențainformațiilor, a comunicărilorși a modalităților de exercitare a drepturilordvs.,
– dreptul la informareșiacces la dateledvs. cu caracter personal, – dreptul la rectificaresidreptul la ștergereadatelor, 
– dreptul la restricționareaprelucrării,
– dreptul la portabilitateadatelor, 
– dreptul la opozițieși 
– de a nu fi supusunuiprocesuldecizional individual automatizat, 
– dreptul de a văadresaAutorității de Supraveghere (ANSPDCP) încaz de încălcare a drepturilordvs. garantate de legislațiaprivindprotecțiadatelor cu caracter personal.

Pentruexercitareadrepturilormai sus menționatesaupentruoriceîntrebarelegată de modulîn care dateledumneavoastrăsuntutilizateoridacăuneledintredateledespredumneavoastrăsuntincorecte, văputețiadresa cu o cererescrisă, datatășisemnatăcătre S.C. TREEZEN S.R.L, StradaDreptatii Nr. 12, Sector 6, Bucurestiînatențiaresponsabilului cu protecțiadatelor – sau la adresa de email: magicspongeoriginal@gmail.com.

Încerere, vărugămsămenționațidacădoriți ca informațiilesă fie comunicate la o anumităadresă (poștalăsau e-mail) sauprintr-un serviciu de curierat care săasigurecăvețiprimi personal informațiile.

Varugamsaținețicont ca, înainte de a da curs oricăreiastfel de cereri, ne rezervamdreptul de a vaverificaidentitatea, pentru a ne asigura ca solicitareaprovinechiar din parteadumneavoastră.

De asemenea, vaesterecunoscutdreptul de a vaadresajustițieipentruoriceîncălcare a drepturilordumneavoastrăprivindprelucrareadatelor cu caracter personal.

Informațiilepe care ni le furnizațivor fi utilizateșistocatedoarînscopulpentru care le-ațifurnizat, pentru a administra, a sprijiniși a evaluaserviciilenoastre, inclusivpentru a preîntâmpinaîncălcareasecuritățiisistemelor, șipentrurespectarealegiiși a termenilornoștricontractuali. Înacestsens, TREEZENvastocadateledvs. înconformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementeazătermene-limităprestabiliteși bine documentatepentrudiferitecategorii de date cu caracter personal, înfuncție de specificuloperațiunilorpentru care suntnecesare. Mai mult, TREEZEN se asigurăcădatele cu caracter personal suntadecvate, relevanteșilimitate la ceeaceestenecesarpentruscopurileîn care suntprelucratesi de asemenea, se asigurăcăperioadapentru care datele cu caracter personal suntstocateestelimitată, iar la împlinireatermenelorlimită, datelepersonale nu vormai fi prelucrateînacestescopuri.

TREEZENpoatefurnizadateledumneavoastră cu caracter personal altorcompanii cu care se aflăînrelații de parteneriat, darnumaiîntemeiulunuiangajament de confidențialitate din parteaacestora, prin care garanteazăcăaceste date suntpăstrateînsiguranțășicăfurnizareaacestorinformațiipersonale se face conform legislațieiînvigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, altecompanii cu care putemdezvoltaprogramecomune de ofertarepepiață a produselorșiserviciilornoastre, imputernicitiaiTREEZEN ceactioneaza in limitelesiscopurilestabilite de TREEZEN, conform conditiilor din prezentaPolitica.

0754.222.201
Instagram
Facebook